Geodezija


Geodezija je znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom Zemljine površine te promatranjem polja gravitacije i geodinamičkih pojava na Zemlji, a svojim mjerenjima i proračunima omogućuje i podatke za discipline poput građevinarstva, navigacije, topografije, fotogrametrije, kartografije, geografskih informacijskih sustava i dr.

Katastar

Katastar je javni registar koji evidentira podatke o katastarskim česticama, zgradama i drugim građevinama koje trajno leže na i ispod zemljine površine te podatke o posebnim pravnim režimima na zemljinoj površini.
Katastarsku evidenciju vode nadležni uredi za katastar i geodetske poslove te Državna geodetska uprava.
Radi evidencije promjena u pogledu oblika, površine ili izgrađenosti katastarske čestice, ovlašteni inženjeri geodezije zaposleni u Geo Grupa d.o.o. izrađuju i ovjeravaju odgovarajuće geodetske elaborate u svrhu usklađenja upisa u katastru i zemljišnoj knjizi koje predaju nadležnom područnom uredu za katastar.

Usluge

 • Izrada parcelacijskih elaborata
 • Izrada elaborata usklađenja zemljišne knjige i katastra
 • Evidentiranje objekata u katastar zemljišta i zemljišne knjige
 • Evidentiranje infrastrukturnih vodova u katastar infrastrukture
 • Izrada geodetskih podloga kao podrška projektiranju odnosno arhitektonskoj struci
 • Etažiranje objekata

Inženjerska geodezija

Inženjerska geodezija se primjenjuje u inženjerskim projektiranjima i izgradnji građevinskih objekata. Sa svojim stručnim zaposlenicima, uz visoko preciznu opremu renomiranih svjetskih proizvođača Leica i Trimble, kao i napredne metode mjerenja i izračuna, Geo Grupa d.o.o. je u mogućnosti pružiti širok spektar usluga iz područja inženjerske geodezije.

Usluge:

 • Projektiranje, postavljanje i računanje osnovne geodetske mreže
 • Iskolčenje i praćenje gradnje svih vrsta objekata
 • Geodetski nadzor
 • Praćenje pomaka objekata u izgradnji te nakon izgradnje

Katastarska izmjera

Katastarska izmjera je opsežan geodetski posao koji se izvodi za potrebe osnivanja i održavanja katastra nekretnina. Geo Grupa d.o.o. sa svojim 20-godišnjim iskustvom na projektima državne katastarske izmjere uvelike je pridonijela uređenju službene evidencije katastra nekretnina što čini temelj za uređeno tržište nekretnina.

Usluge:

 • Katastarske izmjere i tehničke reambulacije kako poljoprivrednog tako i ostalog zemljišta
 • Priprema i obrada izmjerenih podataka u svrhu obnavljanja postojećih katastara i zemljišno-knjižnih odjela
 • Vektorizacija i geokodiranje skeniranih karata i planova