Opći uvjeti poslovanja za posredovanje u prometu nekretnina


Sukladno odredbama Zakona o posredovanju u prometu nekretnina ("Narodne novine" broj 107/2007, 144/2012 i 14/2014, 32/19),
društvo Geo Grupa d.o.o. Zagreb, dana 02. siječnja 2023. godine, donosi slijedeće Opće uvjete poslovanja

I.UVOD
Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između trgovačkog društva  Geo Grupa d.o.o., Savska cesta 144a, Zagreb, OIB: 56055678342, MBS: 080485264, (u daljnjem tekstu: Posrednik) kao Posrednika i Nalogodavca (fizičke ili pravne osobe).
Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s odredbama uvjeta poslovanja tvrtke Geo Grupa d.o.o.
Posredovanje u prometu nekretninama su radnje posrednika u prometu nekretninama koje se tiču povezivanja Nalogodavca i kupca/najmoprimca/zakupoprimca, te pregovora i priprema za sklapanje pravnih poslova kojih je predmet određena nekretnina, osobito pri kupnji, prodaji, zamjeni, najmu, zakupu, i dr. Ponuda nekretnina Posrednika Geo Grupa d.o.o. temelji se na podacima koji su zaprimljeni pismenim i/ili usmenim putem od strane Nalogodavca. Posrednik zadržava mogućnost pogreške u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta od strane Nalogodavca te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana/iznajmjljena ili je vlasnik odustao od prodaje/najma, a da o tome nije pravodobno obavijestio tvrtku Geo Grupa d.o.o.
II. UGOVOR O POSREDOVANJU
Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Ugovor) obvezuje  se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu radi pregovaranja i sklapanja određenog pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a Nalogodavac  se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen.
Ugovor se sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme te se smatra sklopljenim kad ga potpišu obje ugovorne strane.
Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor, smatra se da je sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
Na obvezni odnos između ugovornih strana primjenjuju se odredbe općeg propisa obveznog prava.
Sadržaj Ugovora
U Ugovoru sklopljenim između ugovornih strana navode se podaci o Posredniku, Nalogodavcu, vrsti i bitnome sadržaju posla za koji Posrednik posreduje, o posredničkoj naknadi te o mogućim dodatnim troškovima koji nastanu kad Posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja.
Ugovor može sadržavati i druge podatke u vezi s poslom za koji se posreduje.
Isključivo posredovanje
Ugovorom se Nalogodavac može obvezati da za posredovani posao neće angažirati nijednog drugog posrednika odnosno da neće nekretninu prodavati sam ili na drugi način (Ugovor o isključivom posredovanju), koja obveza mora biti izričito ugovorena, a Posrednik je dužan posebno upozoriti Nalogodavca na značenje i pravne posljedice te klauzule.
Ako je za vrijeme trajanja ugovora o isključivome posredovanju Nalogodavac sklopio mimo posrednika pravni posao preko drugog posrednika, odnosno sam ili na drugi način, a za koji je isključivom posredniku bio dan nalog za posredovanje, dužan je posredniku platiti ugovorenu posredničku naknadu kao i moguće dodatne troškove učinjene tijekom posredovanja koji ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao, a što će se prilikom sklapanja Ugovora o isključivom posredovanju ugovoriti.
Prestanak Ugovora o posredovanju
Ugovor sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana.
Nalogodavac je dužan naknaditi posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora nakon prestanka tog Ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti, osim ako Ugovorom nije drukčije ugovoreno.
Odredbe prestanka Ugovora o posredovanju odnose se i na prestanak Ugovora o isključivom posredovanju.
III.OBVEZE POSREDNIKA
Posrednik je obvezan prilikom posredovanja za sklapanje ugovora o kupoprodaji, ugovora o najmu ili ugovora o zakupu nekretnine obavljati osobito sljedeće:
1. Nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem pravnu ili fizičku osobu radi sklapanja posredovanog posla.
2. Upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine.
3. Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini.
4. Obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu, oglasiti nekretninu na odgovarajući način, te izvršiti sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju u prometu nekretninama koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za što Posrednik ima pravo na posebne, unaprijed iskazane troškove.
5. Omogućiti pregled nekretnina.
6. Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora, ako se na to posebno obvezao.
7. Čuvati osobne podatke Nalogodavca, te, po pisanom nalogu Nalogodavca, čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje.
8. Ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu sa propisima o prostornom uređenju koji se odnose na to zemljište.
9. Obavijestiti Nalogodavca o svim okolnostima važnim za namjeravani posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.
Smatra se da je Posrednik omogućio Nalogodavcu vezu s trećom osobom o pregovaranju za sklapanje posredovanog posla ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu s trećom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
•    neposredno odveo ili uputio Nalogodavca u razgledavanje predmetne nekretnine
•    organizirao susret između Nalogodavca i treće osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla
•    Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa ili adresu treće osobe ilil mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.
IV. OBVEZE NALOGODAVCA
Nalogodavac je obvezan obaviti osobito sljedeće:
1. zaključiti s Posrednikom Ugovor o posredovanju ili Ugovor o isključivom posredovanju
2. obavijestiti Posrednika o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini, te ako posjeduje dati Posredniku na uvid lokacijsku, građevnu, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet Ugovora te dati na uvid Posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani
3. dati Posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora, te upozoriti Posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini
4. osigurati Posredniku i trećoj osobi razgledanje nekretnine
5. obavijestiti Posrednika o svim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis nekretnine i cijenu,
6. ponude i obavijesti Posrednika Nalogodavac mora čuvati u povjerenju i samo ih uz pismeno odobrenje Posrednika smije prenijeti trećoj osobi, a ako je primatelj ponude ili Nalogodavac upoznat sa nekretninama koju mu je Posrednik ponudio, obvezan je bez odgode o tome obavijestiti Posrednika
7. nakon sklapanja posredovanoga pravnog posla, odnosno predugovora kojim se obvezao sklopiti
posredovani pravni posao, isplatiti Posredniku posredničku naknadu, osim ako nije drukčije ugovoreno,
8. ako je to izričito ugovoreno naknaditi Posredniku troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze
uobičajene troškove posredovanja,
9. obavijestiti Posrednika pisanim putem o svim promjenama povezanim s poslom za koji je ovlastio
Posrednika, a posebno o promjenama povezanim s vlasništvom na nekretnini.
V.OBVEZE POSREDNIKA PREMA NALOGODAVCU – kupcu/najmoprimcu/zakupoprimcu:
1. Nastojati naći za Nalogodavca odgovarajuću nekretninu, dovesti ga u vezu s vlasnikom nekretnine koji bi s njim pregovarao o sklapanju kupoprodajnog ugovora (ugovora o zamjeni, najmu, zakupu ili sl.);
2. predočiti kupcu dokaz o vlasništvu nekretnine koja je predmet kupoprodaje/najma/zakupa;
3.organizirati ovjeru potpisa prodavatelja i kupca kod javnog bilježnika;
4. prisustvovati isplati kupoprodajne cijene i primopredaji nekretnine kojom prilikom se sastavlja i zapisnik o primopredaji;
5. Ako Nalogodavac naloži Posredniku, Posrednik može: podnijeti poreznu prijavu pri nadležnoj Poreznoj upravi, urediti i predati svu potrebnu dokumentaciju za prijenos režija s prodavatelja na kupca, predati prijedlog za uknjižbu prava vlasništva na kupljenim nekretninama u ime Kupca kod zemljišnoknjižnog odjela nadležnog Općinskog suda.
VI.POSREDNIČKA PROVIZIJA I CJENIK
Posrednik stječe pravo na posredničku naknadu – proviziju u cijelosti u trenutku zaključenja posredovanoga posla. Naknada se naplaćuje istodobno ili neposredno nakon zaključenja pravnog posla za koji je Geo Grupa d.o.o. posredovala.
Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu trećoj osobi.
Smatra se da je posredovanje obavljeno i u slučaju da je pravni posao zaključen s članovima obitelji treće osobe koju je s Nalogodavcem u vezu doveo Posrednik, ili sa tvrtkom koja je u (su)vlasništvu treće osobe, odnosno čak i u slučaju da je tvrtka (su)vlasništvo članova obitelji treće osobe ili da treća osoba u istoj ima utjecaj kroz funkciju koju obavlja.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Nalogodavac u obvezi isplatiti Posredniku posredničku naknadu u cijelosti i nakon isteka/raskida Ugovora, a u narednom periodu istovjetnom roku iz Ugovora (do 12 mjeseci), ukoliko sklopi pravni posao s osobom ili osobama s kojima je doveden u vezu preko Posrednika, ili ako taj pravni posao bude na bilo koji način pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju.
U posredničku naknadu su uključeni svi troškovi koje je Geo Grupa d.o.o. imala prilikom posredovanja. To se ne odnosi na troškove za poslove nastale u slučaju da Geo Grupa d.o.o. dogovori s Nalogodavcem obavljanje i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.
Provizija se naplaćuje u postocima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene, uvećana za PDV.
Cjenik naknada za posredovanje:
KUPOPRODAJA
Najviša ukupna provizija 6%, najniža ukupna provizija 4%
PRODAJA
Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine (naplaćuje se od prodavatelja temeljem ugovora o posredovanju):
•    2 – 4 %, ali ne manje od 1.000,00 EUR (jednatisuća eura)
KUPNJA
Provizija za posredovanje prilikom kupnje nekretnine (naplaćuje se od kupca temeljem ugovora o posredovanju ili pismenog ili usmenog naloga kupca za potražnjom nekretnine):
•    2 – 4 %, ali ne manje od 1.000,00 EUR (jednatisuća eura)
ZAMJENA
Prilikom zamjene provizija se naplaćuje od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom:
•    2-3 %
IZNAJMLJIVANJE I DAVANJE U ZAKUP – provizija od najmodavca i zakupodavca
Postotak od mjesečne najamnine
•    75 % minimalno
•    100 % za najam ili zakup trajanja od 12 do 36 mjeseci
•    150 % minimalno za najam ili zakup trajanja od 36 mjeseci (3 godine) i više
UNAJMLJIVANJE I ZAKUP – provizija od najmoprimca i zakupnika
Postotak od mjesečne najamnine/zakupnine:
•    75 % minimalno za najam ili zakup
•    100 % za najam ili zakup trajanja od 12 do 36 mjeseci
•    150 % minimalno za najam ili zakup trajanja od 36 mjeseci (3 godine) i više
Na sve navedene cijene obračunava se PDV.
Sa svakim klijentom potpisuje se Ugovor o posredovanju.
U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene točkom II. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca, iznos posredničke satnice iznosi =50,00 EUR (slovima: pedeset eura).
U slučaju obavljanja radnji koje nisu obuhvaćene točkom II. Općih uvjeta na temelju zahtjeva Nalogodavca, isti je obvezan pored naknade za utrošenu posredničku satnicu Posredniku naknaditi i stvarne troškove obavljanja tih radnji.
Na odnose između Nalogodavca i Posrednika proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima. Za moguće sporove nadležan je stvarno nadležan sud.

GEO GRUPA d.o.o., siječanj 2023.