Reference


2019.-2020.; Uspostava Geoinformacijskog sustava državne granice Republike Hrvatske (GiSDG)
2019.-2020.; Uspostava Službenog topografsko-kartografskog informacijskog sustava (STOKIS) i edukacija korisnika
2019. -2020.; Geodetske usluge homogenizacije katastarskih planova, Grupa 3 - PUK Rijeka, PUK Gospić i PUK Split
2019.; Geodetska mjerenja za potrebe tehničkog promatranja objekata, mjerenje horizontalnih i vertikalnih pomaka, geodetska mjerenje pomaka tla u području boka brane, izrada elaborate katastra vodova za vodovodne instalacije, izrada geod. elaborata kao podloga za izračun količina za sanaciju obilaznih cesta, snimanje obalnih nasipa prije i nakon sanacije i obračuni količina
2018.-2019.; Izrada geodetskih elaborata nepotpunog izvlaštenja za linijske infrastrukturne objekte, snimanje zračne i podzemne mreže, usluge izrade tehničke dokumentacije izvedbenog stanja elektroničke komunikacijske infrastrukture s izradom geodetskih elaborata za upis u katastar na području više katastarskih općina
2018. ; U sklopu Okvirnog Ugovora za geodetske radove i usluge izrade dokumentacije izvedenog stanja EKI  izvlaštenje prava puta
2018.; Homogenizacije katastarskog plana u područnom uredu za katastar na području PUK-a Pula i PUK-a Gospić (32 k.o.)
2018. -2019.; Obavljanja geodetskih usluga provedbe homogenizacije katastarskih planova za skupinu područnih ureda za katastar Grupa 3 - PUK Sisak i PUK Slavonski Brod
2018. -2019.; Geodetsko-katastarske usluge u svrhu izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Jasenovac za k.o. Košutarnica, k.o. Mlaka, k.o. Jasenovac, k.o. Puska i k.o. Uštica
2018. -2019.; Provedba geodetskog mjerenja pomaka kontrolnih točaka s izradom izvještaja, na vodnim građevinama na vodama I reda i ostalim vodama za potrebe tehničkog promatranja na području VGO SiD Sava u 2018
2017.-2018.; Obilježavanje JVD i vodnih građevina kod novih katastarskih izmjera na području k.o. Martin
2017; Izmjera izvedenog stanja dimnjaka u Sektor za termoelektrane u Pogonu TE-TO
2017. - 2020.; Geodetsko-katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Brestovac za katastarske općine Daranovci i Zakorenje
2017 - Aktivan; Geodetska-katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Našice za katastarsku općinu Martin i dijelove katastarskih općina Pribiševci i Našice
2017 - Aktivan; Geodetsko-katastarske usluge u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Pakraca za katastarsku općinu Pakrac i katastarsku općinu Prekopakra
2017. -2018.; Geodetsko-katastarske usluge u svrhu izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Siska za dijelove katastarskih općina Preloščica i Budaševo Topolovac
2016.-2017.; Izrada geodetskih elaborata nepotpunog izvlaštenja za linijske infrastrukturne objekte, snimanje zračne i podzemne mreže, usluge izrade tehničke dokumentacije izvedbenog stanja elektroničke komunikacijske infrastrukture s izradom geodetskih elaborata za upis u katastar na području više katastarskih općina
2016.- 2017.; Izgradnja kolektorske mreže naselja Baderna – I faza
2015.; Geodetski radovi na opremanju Muzeja Sinjske alke u Sinju. Radovi su obuhvatili arhitektonsko uređenje i opremanje prostora muzejskog postava, projekcijske dvorane, suvenirnice i caffe-a, te opremanje prostora složenom multimedijskom opremom
2015.; Obnova geodetske mreže i provedba geodetskog mjerenja pomaka kontrolnih točaka s izradom izvještaja o provedenom mjerenju, za potrebe tehničkog promatranja vodnih građevina na vodama I i II reda na području VGO-a za srednju i donju Savu u 2015.godini
2015.-2016.; Geodetsko snimanje dna akumulacije Bačice, kao osnova budućeg izmuljenja akumulacije. Ugovor obuhvaća radove batimetrijskog snimanja jezera Bačica s izradom dokaznica količina
2015.-2016.; Hidrografsko snimanje potoka Radonja od ušća u Koranu do Vojnića, dužine 16 km. Ugovor obuhvaća kombinirane radove batimetrijskog i tahimetrijskog snimanja vodotoka Radonja s izradom situacije, uzdužnog i poprečnih profila
2015.-2016.; Snimanje zračne i podzemne mreže, usluge izrade dokumentacije izvedbenog stanja elektroničke komunikacijske infrastrukture s izradom geod. elab. za upis u katastar i izradom elaborata izvlaštenja u više regija i općina
2016; Obnova geodetske mreže i provedba geodetskog mjerenja pomaka kontrolnih točaka s izradom izvještaja o provedenom mjerenju, za potrebe tehničkog promatranja vodnih građevina na vodama I i II reda na području VGO-a za srednju i donju Savu u 2016.godini
2015.-2016.; Usluge provedbe geodetskog stručnog nadzora s provedbom kontrolnog snimanja i izradom geodetske snimke izvedenog stanja tijekom izvođenja radova rekonstrukcije desnoobalnog savskog nasipa od Selišta Sunjskog do Graduše, na dionici I faze od km 0+000,00 do km 1+664,00 u k.o. Graduša Posavska
2015.-2017.; Geodetski poslovi na izgradnji kanalizacije na području grada Poreča, iskolčenje trase i izrada elaborata iskolčenja za cca 56km + 6km, praćenje izgradnje i snimanje stvarnog stanja
2014. - 2016.; Izrada prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata u svrhu evidentiranja vodnog dobra vodotoka Jazavac od km 0+636 do km 1+371 u k.o.Prokop i k.o.Dišnik
2014.; Obnova geodetske mreže i provedba geodetskog mjerenja pomaka kontrolnih točaka s izradom izvještaja o provedenom mjerenju, za potrebe tehničkog promatranja vodnih građevina na vodama I i II reda na području VGO-a za srednju i donju Savu u 2014.godini
2014.-2015.; Snimak zračne i podzemne mreže s obradom podataka na području regije KARLOVAC i izradom geodetskih elaborata za katastar
2014.-2015.; Svi geodetski radovi na objektu Akumulator topline na Termoelektrana-toplana Zagreb (TE-TO Zagreb), iskolčenje temelja stupova cjevovoda, niveliranje pumpi na pumpnoj stanici
2015.- 2016.; Prikupljanje podataka s  novoizgrađenih, rekonstruiranih i nadograđenih dionica autocesta, obrada podataka i učitavanje u bazu cestovnih podataka (1 Ugovor 40,2 km - 238.016,55 i 2 Ugovor 24,6km - 183,374.08 kn)
2013.- 2014; Izrada geodetskog elaborate evidentiranja vodnog dobra na potoku Kašina u k.o. Vurnovec
2013.-2014.; Provedba snimanja korita rijeke Bosut od rkm 035+000 do rkm 132+310 s provedbom preliminarnih istražnih radova temeljnog tla i izradom geodetske i geotehničke podloge
2013.; Iskolčenje parcele i pristupnog puta Turopoljska cesta 12
2013.- 2015.-; Geodetske usluge na objektima sektora transporta plina
2013.; Izrada elaborata izvedenog stanja i elaborata za upis u katastar i zemljišnu knjigu za zahvat izgradnje desnog nasipa Kupe od km 0+000 do km 2+400 i izgradnje cijevnih propusta u km 1+347,56 i km 1+756,00
2013.-2017.; Katastarska izmjera na području općine Brestovac za k.o. Jaguplije i novoformiranu k.o. Skenderovci (989 ha)
2013.-2015.; Izrada geodetskih snimki izvedenog stanja na području grada Zagreba
2012.; Provedba geodetskog snimanja i izrada geodetske podloge o raspoloživim količinama šljunka i pijeska na lokaciji nalazišta materijala u koritu Save za potrebe sanacije odrona lijeve obale Save u selu Štitaru, rkm 275+770 do rkm 276+277
2012.- 2017.; Izrada katastra nekretnina na području grada Karlovca za k.o. Turanj
2012.- 2013.; Izrada prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa potoka Roženica i izrada Parcelacijskog elaborata u k.o. Zgurić Brdo od stac. 6+780 do 10+160
2012.- 2014.; Geodetski nadzor nad izgradnjom pogonske zgrade PLINACRO u Kutini
2011.- 2013.; Izrada prijedloga vanjske granice, snimanje i izrada parcelacijskih elaborata za potoke Trnava, Vuger, Čučerska Reka i Blaguša
2011.; Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborate za gradnju Vranićeve ulice
2011.; PGP i Parcelacija između Radničke i Heinzelove.Upis objekta i instalacija
2011.- 2018. ; Katastarska izmjera na području grada Krapine za dio k.o. Krapina
2011.- 2013.; Izrada tehničke dokumentacije na više lokacija u Zagrebu (snimanje Našičke i Nemetove ulice, PGP: za ulicu i potok Krvarić, za produžetak Branimirove, za Listopadsku ulicu, za Zaprudski Otok, za Bakačevu, Kurelčevu i Staru Vlašku, za ulicu 3. Retkovec, za nogostup ispred muzičke akademije, situacijsko-visinski snimak: križanja ul. Hrv.bratske zajednice i Slavonske avenije, Kninske ulice na Knežiji i ulice Gornji Pirovec,  desnog skretača iz Selske na Jadranski most ...)
2011. –2017.; Katastarska izmjera na području Grada Sveti Ivan Zelina za dijelove k.o. Blaževdol, k.o. Hrnjanec, k.o. Paukovec i k.o. Psarjevo,
2010.; Obilježavanje granica javnog vodnog dobra u dijelu k.o. Novska i k.o. Bročice na području nove katastarske izmjere
2010.-2011.; Izrada prijedloga vanjske granice uređenog inundacijskog pojasa i geodetskog elaborata parcelacije u svrhu evidentiranja vodnog dobra u k.o. GAŠINCI - vodotok Gašnica od km 0+000 do km 2+530
2010.; Izračun količina kamenog nasipa na izgradnji autoceste Zagreb-Sisak A11 na dionici Vel.Gorica Jug-Lekenik
2010.; lzrada digitalnih katastarskih planova (1030 listova) CAACP/ICB/DIG_MAPS/1-Lot 3
2010.-2011.; Izrada parcelacijskih odnosno geodetskih elaborata na području grada Tovarnika za k.o. Tovarnik;
2010.-2011.; Izrada parcelacijskih odnosno geodetskih elaborata na području grada Iloka za k.o. Bapska, k.o. Ilok i k.o. Mohovo
2009.-2011.; Mnoge geodetsko-katastarske usluge, kako u Zagrebu tako i u ostalim dijelovima Hrvatske
2009.; Izrada i potvrđivanje posebne geodetske podloge za izradu idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole za uređenje zelene površine u ulici Hrvatske bratske zajednice
2009.; Upis oborinske i DTK kanalizacije u Rovinju-Sveti Vid
2008.; Parcelacija zemljišta prema Lokacijskoj dozvoli za potrebe Ulice Križni put u Zagrebu
2008.; Izrada Posebne geodetske podloge za potrebe UPU JANKOMIR-MALEŠNICA u Zagrebu
2008.; Iskolčenje i praćenje izgradnje ulične kanalizacije u Lukoranskom odvojku u Zagrebu
2008.; Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju - ulice Draganići
2008.; Izrada i potvrđivanje parcelacijskog elaborata za rekonstrukciju - gradnju odvojka ulice Gračanske dužice
2008.-2009., Izrada elaborata za evidentiranje vodnog dobra na području K.O.Tompojevci (Vukovarsko-Srijemska županija) za potrebe retencije
2008.-2009.; Iskolčenje i snimanje izvedenog stanja objekata i instalacija u naselju S.Vid u Rovinju
2008.-2016.; Katastarska izmjera na području grada Novske za k.o. Bročice (238ha)
2008.-2010.; Prikupljanje podataka s izgrađenih autocesta s obradom i učitavanjem u bazu cestovnih podataka (300 km + 100 km)
2008.- 2009.; Geodetsko katastarske usluge u svrhu izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Čazme
2008.-2012.; Geodetsko katastarske usluge u svrhu izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Garešnice u k.o. Kapelica, k.o. Ciglenica, k.o. Uljanik, k.o. Vukovje, k.o. Kajgana, k.o. Garešnica, k.o. Palešnik, k.o.Kaniška Iva, k.o.Trnovitički Popovec, k.o. Tomašica i k.o. Pašijan
2007.; Iskolčenje i praćenje gradnje ulične kanalizacije u Jelkovcu
2007.; Parcelacija zemljišta prema Lokacijskoj dozvoli za potrebe Hruševečke ulice u Zagrebu
2007.; Iskolčenje i snimanje za potrebe rekonstrukcije Ulice V Ravnice u Zagrebu
2007.; Hala Elgrad u Zagrebu
2007.; Zagrebački neboder, Trg bana Josipa Jelačića u Zagrebu
2007.-2009.; Nadzor i koordinacija geodetskih poslova na projektu "Zagrebačka stanogradnja" na lokaciji Sopnica-Jelkovec nad 55 stambeno-poslovnih građevina
2007.-2009.; Radovi na sanaciji plinovoda DN 300 Budrovac-Kloštar-Ivanić Grad, DN 450 Budrovac-Donji Miholjac, DN 300 Legrad-Koprivnica, DN 300 Budrovac-Varaždin, DN 150 Budrovac-Ferdinandovac, DN 150 Beničanci-Našice, DN 300 Donji Miholjac-Osijek, DN 300 Kutina-Slavonski Brod
2007.-2009.; Iskolčenja telekomunikacijskih stupova na teritoriju cijele RH
2007.-2009.;  Izrada elaborata za evidentiranje vodnog dobra na području Pregrade i Zlatara
2007.- 2013; Izrada prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa i geodetskih elaborata parcelacije u svrhu evidentiranja vodnog dobra za desni nasip Korane i prokop Korane na području G. Mekušja u duljini od 10 km
2007.- 2008.; Izrada prijedloga vanjske granice inundacijskog pojasa, geodetskog elaborata parcelacije i geodetskog elaborata parcelacije za spajanje katastarskih čestica i upisa građevine u svrhu evidencije vodnog dobra za lijevoobalni savski nasip od km 15.075¬-17.941.72 u k.o.Županja
2007.-2010.; Geodetski radovi na objektima sektora transporta plina
2006.; Iskolčenje i snimanje rekonstrukcije ulice Horvatovac i Paške ulice u Zagrebu
2006.; Iskolčenje i snimanje izvedenog stanja instalacija u TN KOVERSADA u Vrsaru
2006.; Postavljanje i opažanje geodetske mreže radi rekonstrukcije ZAGREBAČKE AVENIJE u Zagrebu
2006.-2008..; Izrada parcelacije, iskolčenje, praćenje gradnje, upis izvedenog stanja POLIKLINIKE SVJETLOST u Zagrebu
2006.-2011.; Izrada geodetskih elaborate za evidentiranje vodnog dobra na području: 1. Lijevoobalnog nasipa ¬zida rijeke Kupe od Selca do Rečice od km 123+460 do km 134+630 r. Kupe u k.o. Karlovac I, k.o. D. Mekušje, k.o. Rečica, 2. Desnog nasipa r. Kupe od km 129+500 do km 131+300 i desnog nasipa r. Korane od km 2+100 do km 5+800
2006.- 2011.; Geodetsko katastarske usluge na katastarskoj izmjeri tehničkom reambulacijom katastarskih podataka u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige na području k.o. Novi Sisak
2005.; Snimanje izvedenog stanja i izrada elaborata za upis u Katastar Kolareve ulice u Zagrebu
2005.; Iskolčenje i snimanje izvedenog stanja Štefanovečke ulice,  ulice Rim, ulice Prisavlje, Mokrovićeve ulice u Zagrebu
2005.; Skeniranje fasade EMPORIUM CENTRA u Zagrebu
2005.; Opažanje pomaka novoizgrađenog mosta na rijeci Savi u Zagrebu-Jankomirski most
2005.; Praćenje izgradnje cesti u naselju POS-a VRBANI u Zagrebu
2005.; Geodetski poslovi za potrebe projektiranja stambenog naselja u Zagrebu-Sveti Duh
2005.; Katastarska izmjera poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Koprivnički Ivanec (cca 300 ha)
2005.-2006.; Prikupljanje i obrada podataka državnih cesta na dionicama Dugopolje - gr.BiH; Makarska-Ravča; Sinj - gr. BiH; trajektne luke Split, Makarska i Drvenik za izradu baze podataka u dužini od 150 km
2005.-2006.; Geodetsko praćenje izgradnje svih pratećih objekata na dionici autoceste Krapina-Macelj
2005.-2006.; Iskolčenje objekta, praćenje izgradnje, kontrolno praćenje pomaka, upis objekata, etažiranje i skeniranje izvedene fasade za potrebe BUSINESS CENTRA INTERNACIONAL u Zagrebu
2004.; Izvođenje geodetskih radova na AC Bregana - Zagreb - Dubrovnik na dionici 3C, Bosiljevo - Sv.Rok
2004.; Praćenje gradnje dionice autoceste Žuta Lokva-Otočac u duljini od 17 km
2004.; Snimanje na dionicama AC Zagreb - Split, dionice 3C1 i 3C2 od južnog portala tunela Mala Kapela do Ličkog Lešća radi izrade elaborata za upis u katastar zemljišta i izrada elaborata
2004.; Geodetski poslovi na izradi situacije u M=1:200 MRS Garešnica
2004.; Snimanje zaštitne ograde i izrada geodetske situacije na dionicama AC Zagreb - Split, na dijelu dionica 3C1 i 3C2 od južnog portala tunela Mala Kapela do Ličkog Lešća u dužini od cca 100 km
2004.; Izrada dopuna podloga za projektiranje prema Projektnom zadatku na plinovodu Pula - Karlovac DN 500
2004.-2005.; Prikupljanje i obrada podataka za izradu BAZE CESTOVNIH PODATAKA u dužini od 80 km